می خواهم در تامین غذای کودکان کمک کنم

دغدغه کمک به محرومین، مشاهده ی آمارهای فقر و حاشیه نشینی و معدود بودن موسسات ، ایده تأسیس یک سازمان مردم نهاد برای نیل به اهدافی از قبیل مبارزه با گرسنگی، اطعام مساک حضرت خدیجه کبری بود.

همراه مهربانی با مادر مهربان